60 tray frame stranding machine


60 tray frame stranding machine